Bibliotheca Classica Selecta - Autres traductions françaises dans la BCS - Suétone (généralités)

Vie de Titus (généralités) - (traduction française 27 K) - (par chapitres)


   

 C. Suetoni Tranquilli

Vita Diui Titi

   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11


 

[I]

Titus cognomine paterno, amor ac deliciae generis humani (tantum illi ad promerendam omnium uoluntatem uel ingenii uel artis uel fortunae superfuit, et, quod difficillimum est, in imperio: quando priuatus atque etiam sub patre principe ne odio quidem, nedum uituperatione publica caruit) natus est III. Kal. Ian. insigni anno Gaiana nece, prope Septizonium, sordidis aedibus, cubiculo uero perparuo et obscuro (nam manet adhuc et ostenditur);

 

[II

(1) educatus in aula cum Britannico simul, ac paribus disciplinis et apud eosdem magistros institutus. (2) Quo quidem tempore aiunt metoposcopum, a Narcisso Claudii liberto adhibitum, ut Britannicum inspiceret, constantissime affirmasse, illud quidem nullo modo, ceterum Titum, qui tunc prope astabat, utique imperaturum. (3) Erant autem adeo familiares, ut de potione, qua Britannicus hausta periit, Titus quoque iuxta cubans gustasse credatur grauique morbo adflictatus diu. (4) Quorum omnium mox memor, statum ei auream in Palatio posuit, et alteram ex ebore equestrem, quae Circensi pompa hodieque praefertur, dedicauit prosecutusque est.

 

[III]

(1) In puero statim corporis animique dotes exsplenduerunt, magisque ac magis deinceps per aetatis gradus; forma egregia et cui non minus auctoritatis inesset quam gratiae, praecipuum robur, quamquam neque procera statura et uentre paulo proiectiore; memoria singularis, docilitas ad omnis fere tum belli tum pacis artes. (2) Armorum et equitandi peritissimus, Latine Graeceque, uel in orando uel in fingentis poematibus, promptus et facilis ad extemporalitatem usque; sed ne musicae quidem rudis, ut qui cantaret et psalleret iucunde scienterque. (3) E pluribus comperi, notis quoque excipere uelocissime solitum, cum amanuensibus suis per ludum iocumque certantem, imitarique chirographa quaecumque uidisset, ac saepe profiteri maximum falsarium esse potuisse.

 

[IV]

(1) Tribunus militum et in Germania et in Britannis meruit summa industriae, nec minore modestiae fama, sicut apparet statuarum et imaginum eius multitudine ac titulus per utramque prouinciam. (2) Post stipendia foro operam dedit, honestam magis quam assiduam, eodemque tempore Arrecinam Tertullam, patre eq. R. sed praefecto quodam praetorianarum cohortium, duxit uxorem et in defunctae locum Marciam Furnillam splendidi generis; cum qua, sublata filia, diuortium fecit. (3) Ex questurae deinde honore legioni praepositus, Taricheas et Gamalam urbes Iudaeae ualidissimas in potestate redegit, equo quadam acie sub feminibus amisso alteroque inscenso, cuius rector circa se dimicans occubuerat.

 

[V]

(1) Galba mox tenente rem p. missus ad gratulandum, quaqua iter conuertit homine, quasi adoptionis gratia arcesseretur. (2) Sed ubi turbari rursus cuncta sensit, redit ex itinere, aditoque Paphiae Veneris oraculo, dum de nauigatione consulit, etiam de imperii spe confirmatus est. (3) Cuius breui compos, et ad perdomandam Iudaeam relictus, nouissima Hierosolymorum oppugnatione duodecim propugnatores totidem sagittarum confecit ictibus, cepitque ea natali filiae suae tanto militum gaudio ac fauore, ut in gratulatione imperatorem eum consalutauerint et subinde decedentem prouincia detinuerint nec non et minaciter efflagitantes, aut remaneret aut secum omnes pariter abduceret. (4) Vnde nata suspicio est, quasi desciscere a patre Orientisque regnum sibi uindicare temptasset; quam suspicionem auxit, postquam Alexandriam petens in consecrando apud Memphim boue Apide diadema gestauit, de more quidem rituque priscae religionis; sed non deerant qui sequius interpretarentur. (5) Quare festinans in Italiam, cum Regium, dein Puteolos oneraria naue appulisset, Romam inde contendit expeditissimus inopinantique patri, uelut arguens rumorum de se temeritatem: "Veni", inquit, "pater, ueni".

 

[VI]

(1) Neque ex eo destitit participem atque etiam tutorem imperii agere. (2) Triumphauit cum patre censuramque gessit una, eidem collega et in tribunicia potestate et in septem consulatibus fuit; receptaque ad se prope omnium officiorum cura (cum patris nomine et epistolas ipse dictares et edicta conscriberet orationesque in senatu recitaret etiam quaestoris uice) praefecturam quoque praetorii suscepit numquam ad id tempus nisi ab eq. R. administratam, egitque aliquando inciuilius et uiolentius. Siquidem suspectissimum quemque sibi, summissis qui per theatra et castra quasi consensu ad poenam deposceret, haud cunctanter oppressit. (3) In his Aulum Caecinam consularem, uocatum ad cenam ac uixdum triclinio egressum, confodi iussit; sane urgente discrimine, cum etiam chirographus eius praeparatae apud milites contioni deprehendisset. (4) Quibus rebus sicut in posterum securitati satis cauit, ita ad praesens plurimum contraxit inuidiae, ut non temere quis tam aduerso rumore magisque inuitis omnibus transierit ad principatum.

 

[VII]

(1) Praeter saeuitiam suspecta in eo etiam luxuria erat, quod ad mediam noctem comissationem cum profusissimo quoque familiarum extenderet; nec minus libido, propter exoletorum et spadonum greges propterque insignem reginae Berenices amorem, cum etiam nuptias pollicitus ferebatur; suspecta rapacitas, quod constabat in cognitionibus patris nundinari praemiarique solitum; deinque propalam alium Neronem et opinabantur et praedicabant. (2) At illi ea fama pro bono cessit conuersaque est in maximas laudes, neque uitio ullo reperto et contra uirtutibus summis. (3) Conuiuia instituit iucunda magis quam profusa. (4) Amicos elegit, quibus etiam post eum principes ut et sibi et rei p. necessariis adquieuerunt praecipueque sunt usi. Berenicen statim ab urbe dimisit, inuitus, inuitam. (5) Quosdam e gratissimis delicatorum, quamquam tam artifices saltationis, ut mox scaenam tenuerint, non modo fouere prolixius, sed spectare omnino in publico coetu supersedit. (6) Nulli ciuium quicquam ademit; abstinuit alieno, ut si qui umquam, ac ne concessas quidem ac solitas conlationes recepit. (7) Et tamen nemine ante se munificentia minor, amphitheatro dedicato thermisque iuxta celeriter exstructis, munus edidit apparatissimum largissimusque; dedit et nauale proelium in ueteri naumachia, ibidem et gladiatores atque uno die quinque milia omne genus ferarum.

 

[VIII]

(1) Natura autem beniuolentissimus, cum ex instituto Tiberi omnes dehinc Caesares beneficia a superioribus concessa principibus aliter rara non haberet, quam si eadem iisdem et ipsi dedissent, primus praeterita omnia uno confirmauit edicto, nec a se peti passus est. (2) In certis uero desideriis hominum obstinatissime tenuit, ne quem sine spe dimitteret; quin et admonentibus domesticis, quasi plura polliceretur quam praestere posset, non oportere ait quemquam a semone principis tristem discedere; atque etiam recordatus quondam super cenam, quod nihil cuiquam toto die praestitisset, memorabilem illam meritoque laudatam uocem edidit: "Amici, diem perdidi." (3) Populum in primis uniuersum tanta per omnes occasiones comitate tractauit, ut proposito gladiatorio munere, non ad suum, sed ad spectantium arbitrium editurum se professus sit; et plane ita fecit. (4) Nam neque negauit quicquam petentibus et ut quae uellent peterent ultro adhortatus est. (5) Quin et studium armaturae Thraecum prae se ferens, saepe cum populo et uoce et gestu ut fautor cauillatus est, uerum maiestate salua nec minus aequitate. (6) Ne quid popularitatis praetermitteret, nonnumquam in thermis suis admissa plebe lauit. (7) Quaedam sub eo fortuita ac tristia acciderunt, ut conflagratio Veseui montis in Campania, et incendium Romae per triduum totidemque noctes, item pestilentia quanta non temere alias. (8) In iis tot aduersis ac talibus non modo principis sollicitudinem sed et parentis affectum unicum praestitit, nunc consolando per edicta, nunc opitulando quatenus suppeteret facultas. (9) Curatores restituendae Campaniae consularium numero sorte duxit; bona oppressorum in Veseuo, quorum heredes non exstabant, restitutioni afflictarum ciuitatum attribuit. (10) Vrbis incendio nihil nisi sibi publice perisse testatus, cuncta praetorium suorum ornamenta operibus ac templis destinauit praeposuitque complures ex equestri ordine, quo quaeque maturius paragerentur. (11) Medendae ualitudini leniendisque morbis nullam diuinam humanamque opem non adhibuit, inquisito omni sacrificiorum remediorumque genere. (12) Inter aduersa temporum et delatores mandatoresque erant ex licentia ueteri. (13) Hos assidue in foro flagellis ac fustibus caesos ac nouissime traductos per amphitheatri arenam, partim subici ac uenire imperauit, partim in asperrima insularum auehi. (14) Vtque etiam similia quandoque ausuros perpetuo coerceret, uetuit inter cetera de eadem re pluribus legibus agi, quaeriue de cuiusquam defunctorum statu ultra certos annos.

 

[IX]

(1) Pontificatum maximum ideo se professus accipere ut puras seruaret manus, fidem praestitis, nec auctorem posthac cuiusquam necis nec conscius, quamuis interdum ulciscenti causa non deesset, sed periturum se potius quam perditurum adiurans. (2) Duos patricii generis conuicto in adfectationem imperii, nihil amplius quam ut desisteret monuit, docens principatum fato dati, si quid praeterea desiderarent, promitteres se tributurum; (3) et confestim quidem at alterius matrem, quae procul aberat, cursore suos misit, qui anxiae saluum filium nuntiarent; ceterum ipsos non solum familiari cenae adhibuit, sed et insequenti die gladiatorum spectaculo circa se ex industria conlocatis ablata sibi ferramenta pugnantium inspicienda porrexit. (4) Dicitur etiam cognita utriusque genitura imminere ambobus periculum adfirmasse, uerum quandoque et ab alio; sicut euenit. (5) Fratrem insidiari sibi non desinentem, sed paene ex professo sollicitantem exercitus, meditantem fugam, neque occidere neque seponere ac ne in minore quidem honore habere sustinuit, sed, ut a primo imperii die, consorte successoremque testari perseuerauit, nonnumquam secreto precibus et lacrimis orans, ut tandem mutuo erga se animo uellet esse.

 

[X]

(1) Inter haec morte praeuentus est, maiore hominum damno quam suo. (2) Spectaculis absolutis, in quorum fine populo coram ubertim fleuerat, Sabinos petiit aliquanto tristior, quod sacrificanti hostia aufugerat quodque tempestate serena tonuerat. (3) Deinde ad primam statim mansionem febrim nactus, cum inde lectica transferretur, suspexisse dicitur dimotis plagulis caelum, multumque conquestus eripi sibi uitam immerenti; neque enim exstare ullum suum factum paenitendum, excepto dum taxat uno. (4) Id quale fuerit, neque ipse tunc prodidit neque cuiquam facile succurrat. (5) Quidam opinantur consuetudinem recordatum, quam cum fratris uxore habuerit; sed nullam habuisse, persancte Domitia iurabat: haud negatura, si qua omnino fuisset, immo etiam gloriatura, quod illi promptissimum erat in omnibus probris.

 

[XI]

(1) Excessit in eadem qua pater uilla Id. Septb. post biennium ac menses duos diesque XX. quam successerat patri, altero et quadragesimo aetatis anno. (2) Quod ut palam factum est, non secus atque in domestico luctu maerentibus publice cunctis, senatus prius quam edicto conuocaretur ad curiam concurrit, obseratisque adhuc foribus, deinde apertis, tantas mortuo gratias egit laudesque congessit, quantas ne uiuo quidem umquam atque praesenti.

 

Vie de Titus (généralités) - (traduction française 27 K) - (par chapitres)


Autres traductions françaises dans la BCS - Suétone (généralités)


[15 mars 2001]

Bibliotheca Classica Selecta - FUSL - UCL (FLTR)